a

Privacy Statement

Kledingadviesopmaat.nl verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Kledingadviesopmaat.nl respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig wordt verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.
Dat betekent onder andere dat:

• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Kledingadviesopmaat.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw gegevens worden verwerkt en beschermd.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 26 Mei 2020.

Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking:
Bij het gebruiken van onze webshop of bij aankopen in onze winkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u.
Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Kledingadviesopmaat.nl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de hieronder genoemde doeleinden:
1.Om onze diensten te verlenen
2.Om met u te communiceren (waaronder het verzenden van berichten)
3.Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden
4.Om onze diensten op uw wensen af te stemmen
5.Om onze diensten te optimaliseren
6.Om u extra diensten en voordelen aan te bieden
7.Om u te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van Kledingadviesopmaat.nl
8.Om gepersonaliseerde reclame te tonen
9. Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven
10.Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties)
12.Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
13.Om uw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
– NAW-gegevens;
– Telefoonnummer;
– Factuuradres;
– E-mailadres;
– Geslacht;
– Geboortedatum;

Personal Shoppen / Private Shopping:

Een bijzondere gelegenheid in het vooruitzicht of behoefte aan één op één hulp, bij Niek Jansen Mode is de mogelijkheid om te shoppen op afspraak. De eerste stap voor het maken van deze afspraak kan via een formulier op kledingadviesopmaat.nl. Wij vragen uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, voorkeur voor styliste en verdere speciale wensen. De gegevens worden bewaard tot het moment van afspraak, incidenteel langer om bijvoorbeeld de tevredenheid te meten.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, na uw toestemming, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
•per post;
•per e-mail.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze webwinkel kan advertenties vertonen.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
Niek Jansen Mode bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk is in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren en voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Websites van derden
De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Niek Jansen Mode heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Niek Jansen Mode zijn verkregen. Niek Jansen Mode accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.